Laboratoriya Xidməti

Qrunt nümunələrinin fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri, qruntun və suyun kimyəvi analizi tikinti aparılacaq sahənin keyfiyyəti haqqında daha dəqiq informasiya verir. Laboratoriya sınaqlarının nəticəsindən asılı olaraq tikinti aparılacaq sahə haqqında bütün lazımi məlumatlar toplanılır. Biz müştərilərimizin tikinti layihələrini daha dayanıqlı, sabit və keyfiyyətli həll etməsi üçün doğru geoloji məlumatları veririk.

ГОСТ Standartı ilə Aparılan Sınaqlar

 • Qranulometrik Tərkib(qum, toz, gil fraksiyası)
 • Təbii nəmlik
 • Sıxlıq(həcm çəkisi), təbii halda və quru halda
 • bərk hissəciklərin sıxlığı
 • Məsaməlik %-lə və məsaməlik əmsalı
 • Tam nəmlik tutumu
 • Nəmlik dərəcəsi
 • Axıcılıq həddi, Plastikliq ədədi və plastiklik həddi
 • Konsistensiya(axıcılıq göstəricisi)
 • Nisbi şişmə.
 • çökmə və ya çökməyə meyillilik
 • Qumlarda yamac bucağı
 • Nisbi deformasiya mm/mm
 • Deformasiya modulu kqq/sm2
 • Çökmə modulu
 • R0 -Şərti hesabi təzyiq
 • İlişmə qüvvəsi
 • Daxili sürtünmə bucağı
 • Sulu ekstraktın kimyəvi analizi
 • (SO4 və Cl aqressivliyi) duzluluğu, codluğu
 • Suyun kimyəvi analizi
 • Qaya bir oxlu

ASTM Standartı ilə Aparılan Sınaqlar

 • Permeability(Süzülməmsalı)
 • Hydrometer
 • Direcshear
 • Triaxiacompression
 • Consalidation
 • unconfirmetesorock
 • proctor

İşi bizə ötürün – keyfiyyəti görün!

Engineer Geolog kimi bir tərəfdaş olaraq, birlikdə böyük hədəflərə çatmağın vaxtı gəldi. Bizimlə əlaqə saxlayın və sərbəst təcrübələrimizi, keyfiyyəti və ən yaxşı təcrübəsini birləşdirərək uğurlu bir hədəfə nail olmağa başlayaq.