• +994 (12) 541 64 49

LABORATORIYA TƏDQIQATLARI

Bizim  geotexniki laboratoriyamız qruntun və suyun (ASTM), (BS) və ГОСТ  atandartlarına uyğun olaraq tədqiqatını və sınağını yüksək professonallıqla həyata keçirir. Laboratoriya rəhbərliyimiz laboratoriyanın “Sınaq laboratoriya”sı  olduğunu təsdiq edən İSO 17025, “Sınaq və Kalibrasoya laboratoriyalarının  Yetərliliyi üçün ümumi şərtlər” standartına uyğun fəaliyyət göstərdiyi zamanı keyfiyyətin ən yüksək standartlarına görə təlimatın verir.

Qruntlar üzərində aşağıdakı sınaqlar aparılır

 • Bu sınaqlar ГОСТ standart ilə aparılır
 • 1. Qranulometrik Tərkib(qum, toz, gil fraksiyası)
 • 2. Təbii nəmlik
 • 3. Sıxlıq(həcm çəkisi), təbii halda və quru halda
 • 4. bərk hissəciklərin sıxlığı
 • 5. Məsaməlik  %-lə və məsaməlik əmsalı
 • 6. Tam nəmlik tutumu
 • 7. Nəmlik dərəcəsi
 • 8. Axıcılıq həddi, Plastikliq ədədi və plastiklik həddi
 • 9. Konsistensiya(axıcılıq göstəricisi)
 • 10. Nisbi şişmə.
 • 11. çökmə və ya çökməyə meyillilik
 • 12. Qumlarda yamac bucağı
 • 13. Nisbi deformasiya                mm/mm
 • 14. Deformasiya modulu  kqq/sm²
 • 15. Çökmə modulu
 • 16. R0 –Şərti hesabi təzyiq
 • 17. İlişmə qüvvəsi
 • 18. Daxili sürtünmə bucağı
 • 19. Sulu ekstraktın kimyəvi analizi(SO4 və Cl aqressivliyi) duzluluğu, codluğu
 • 20. Suyun kimyəvi analizi
 • 21. Qaya bir oxlu
 • Bu sınaqlar ASTM  və BS standart ilə aparılır
 • Permeability(Süzülmə əmsalı)
 • Hydrometer
 • Direct shear
 • Triaxial compression
 • Consalidation
 • unconfirmed test of rock
 • Proctor
 • GEOFIZI