• +994 (12) 541 64 49

Qazma işləri

Geoloji  tədqiqat işləri kəşfiyyat quyularının qazılması ilə yerinə yetirilir. Quyuların qazılması KAMAЗ-43114 və ГAЗ-66 şassiləri üzərində quraşdırılmış УРБ-2A2 və УГБ-1ВС markalı qazma qurğularının vasitəsilə həyata keçirilir.

Bu çöl işləri mühəndisi-geoloji tədqiqatlarının əsas tərkib hissəsi olmaqla, yer qabığının üst hissələrində yayılan qruntların öyrənilməsinə xidmət edir.

Məhz qazma nəticəsində bina-gurğuların yerləşəcəyi sahələrin geoloji-litoloji kəsilişləri, o cümlədən layların yayılma dərinliyi, qalınlığı, litoloji tərkibi təqiqləşdirilməklə, aşkar olunan qruntlardan laboratoriya tədqiqi məqsədi ilə süxur nümunələri götürülür.

Qazma zamanı quyulardan süxur nümunələrinin götürülməsi birqat, ikiqat və «shelbytubk» tipli nümunə götürənlər vasitəsilə həyata küçirilir.